Vedtekter

1. Navn og formål

Gruppens navn er «Suzuki Guitar Bergen» og formålet med gruppen er å inspirere og stimulere medlemmenes interesse for utøvelse av klassisk gitar.

2. Organisasjon

Gruppen er medlem av norsk suzukiforbund.

3. Medlemskap

Som medlemmer av gruppen opptas fortrinnsvis elever og tidligere elever fra Suzuki gitar på Bergen Kulturskole. Gruppens innmeldingsskjema skal brukes.

4. Utmelding

Ved utmelding fra gruppen skal dette skje skriftlig. Ved utmelding før 18 år skal utmelding ha foresattes underskrift.

5. Kontingent

Medlemskontingent fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingenten gjelder fra 1. januar, og betales i sin helhet innen 1.april.

6. Plikter

Ved opptak i gruppen skal gitaristens foresatte skrive under en erklæring som forplikter til: Å sørge for at musikanten øver regelmessig At musikanten møter til fastsatt tid til øvelser, arrangementer og lignende i regi av gruppen. Å delta på dugnader, salgsvirksomhet og andre initiativ fra gruppens styre for å sikre at gruppen har nødvendige midler til den daglige driften.

7. Øvelser

Faste øvelsestider og form på øvinger fastsettes av styret i samarbeid med musikalsk leder (se også punkt 12). Gitaristene plikter å møte presis til øvelsene de er deltakere i. Fravær skal meldes musikalsk leder for øvelsesgruppen i god tid før øvelsen starter.
Under øvelser og arrangementer har musikalsk leder rett og plikt til å forlange ro og orden av gitaristene.

8. Styre og valg av styre

Gruppen ledes av et styre med styreleder, og minst 2 styremedlemmer.
Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelle vararepresentanter til styret.
Styret konstituerer seg selv. Styreleder og styremedlemmer velges for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.
Ved eventuell stemmelikhet under votering i styret er styrelederens stemme avgjørende.
Styret skal arrangere minst ett foreldremøte pr. år og gjerne i forbindelse med årsmøtet.

9. Regnskap og revisjon

Gruppen fører et enkelt regnskap og har ingen revisor.

10. Komiteer

Årsmøtet velger leder, aktivitetskomite og økonomi ansvarlig .

11. Årsmøtet

Årsmøtet er gruppens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes i februar/mars måned. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret skriftlig innen 15. januar. Sakslisten skal kunngjøres sammen med innkallingen.
Årsmøtet behandler: 1) Regnskap og balanse, 2) Budsjett, 3) Kontingent,4) Vedtektsendringer, 5) Innkomne forslag, 6) Valg. Bare de fremmøtte på årsmøtet kan avgi stemme. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det.

12. Musikalsk leder

Styret engasjerer musikalsk pedagogisk leder og eventuelle instruktører etter behov på årsbasis. Ut fra hva som er mest faglig forsvarlig, velger musikalsk leder antallet elever i hver gruppe, gruppesammensetning og antall øvinger.

13. Vedtektsendringer

Forslag til eventuelle endringer av disse vedtekter sendes styret innen 15. januar. Forslag skal være sendt medlemmene 14 dager før årsmøtet.

14. Oppløsning

Oppløsning av Suzuki Guitar Bergen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

15. Årsmøtevedtak

Det kreves to tredjedelers flertall av de fremmøtte på årsmøtet for at vedtak skal være gyldige.
Comments